Powróć na stronę główną

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest mh.energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań (dalej zwana: Administratorem). 

Dane do kontaktu:

mh.energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań

e-mail: kontakt@mh.energy

II. Zasady ochrony danych osobowych:

 1. Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę danych przed nieupoważnionym dostępem podmiotów trzecich lub nieuprawnionym ujawnieniem podmiotom trzecim.
 2. Administrator informuje, iż bazy danych strony internetowej https://meethydrogen.com, https://szkolawodorowa.pl/, https://mh.energy są zabezpieczone przed wglądem i dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby upoważnione.

III. Cel i podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe przekazane poprzez stronę są przetwarzane w następujących celach:

 • obsługi próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy ,
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, zapisywania danych w plikach cookies – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).

IV. Kategorie danych osobowych:

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
  • podstawowe dane identyfikacyjne,
  • adres,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • stanowisko,
  • rodzaj działalności,
  • podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu reprezentowanego przez użytkownika.

V. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj.: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowo – rachunkowe, usługi hostingowe, usługi IT, usługi dostawy rozwiązań cloudowych,
 • podmiotom, za pośrednictwem których dochodzi do przesłania formularza,
 • innym podmiotom, uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do ich otrzymania,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator zamierza przekazać dane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych będzie odbywało się w oparciu o udzieloną wyraźną zgodę, ponieważ Komisja Europejska stwierdziła brak odpowiedniego stopnia ochrony danych przekazywanych tylko i wyłącznie w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z 12.7.2016 r. dotyczącą USA, tzw. Privacy Shield.

VII. Okres przechowywania danych:

 1. Dane osobowe będą przechowywane w następujących przedziałach czasowych:
  • dane osobowe przetwarzane w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe) – do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
  • dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które Administrator świadczy drogą elektroniczną, obsługi próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, realizacji umowy o uczestnictwo w Konferencji, jeżeli umowa zawierana jest przez Administratora z podmiotem trzecim, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych, zapewnienia rozliczalności oraz dla celów statystycznych (spełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego) – do momentu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu,
  • dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, zapisywania danych w plikach cookies – do momentu wycofania zgody albo do momentu wniesienia sprzeciwu, maksymalnie jednak przez okres 10 lat.

VIII. Prawa, jakie przysługują użytkownikom strony:

Użytkownikom strony przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych Macie Państwo prawo, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać Administratorowi Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych Macie Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e-mail:

kontakt@mh.energy

lub poprzez wysłanie żądania na adres: mh.energy mh.energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych przetwarzanych w celu udziału w Konferencji jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Konferencji. Podanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym wysyłki newslettera, zapisywania danych w plikach cookies, a także danych dotyczących zdrowia jest dobrowolne. 

X. Informacja o źródle danych:

Dane osobowe podmiotów reprezentowanych przez Uczestników lub Prelegentów Konferencji Administrator uzyskał od Uczestnika lub Prelegenta.

XI. Pliki cookies:

 1. W ramach strony internetowej https://meethydrogen.com, https://szkolawodorowa.pl/, https://mh.energy stosowane są pliki cookies, poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”:
  • cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Zgodnie z powyższym, wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych na przykład w celach marketingowych, wiąże się ze zgodą użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. 

  *RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2022